111

מאמרים

מסמך מדיניות עיריית תל אביב , עדכון 12/2012

טבלת זכויות בניה, מדיניות חדשה תל אביב 2012

טבלת זכויות והוראות בנייה לבנינים חדשים - מצב מוצע